بخش ها

  عملیات

۲۰۰ درهم
3,760,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت استاندارد

۵۰۰ درهم
9,235,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت استاندارد

۲٪ تخفیف

۱۰۰۰ درهم
18,304,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت استاندارد

۳٪ تخفیف

۲۰۰۰ درهم
36,274,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت استاندارد

مشاوره سئو

۴٪ تخفیف

۳۰۰۰ درهم
53,913,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت پیشرفته

مشاوره سئو

آنالیز داده

۵٪ تخفیف

۵۰۰۰ درهم
88,190,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت پیشرفته

مشاوره سئو

آنالیز داده

۷٪ تخفیف