بخش ها

  عملیات

۱۰۰ دلار
6,100,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت استاندارد

 

۲۰۰ دلار
11,988,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت استاندارد

۲٪ تخفیف

۳۵۰ دلار
20,786,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت استاندارد

۳٪ تخفیف

۵۰۰ دلار
29,425,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت استاندارد

مشاوره سئو

۴٪ تخفیف

۱۰۰۰ دلار
59,300,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت پیشرفته

مشاوره سئو

آنالیز داده

۵٪ تخفیف

۱۴۰۰ دلار
80,100,000 تومان


دسترسی به حساب کاربری

مدیریت پیشرفته

مشاوره سئو

آنالیز داده

۷٪ تخفیف